A csillagászati szakkör munkája a 2008/2009-es tanévben

A csillagászati szakkör munkája

a 2008/2009-es tanévben

 

Szakkörünk immár kb. 15 éve működik. A foglalkozások témái és előadói idén a kö­vetkezők voltak:

 

A csillagászat nemzetközi éve

Csaba Gy. G

A csillagászat alapvető fogalmai

Csaba Gy. G

A görög csillagászat

Csaba Gy. G

A „kopernikuszi fordulat”

Elek Dorián

Galileo Galilei

Froemel Fruzsina

A távcsövek

Csaba Gy. G

Tycho Brahe & Kepler

Erdősi Eszter

Newton és Herschel

Kapin Krisztina

Az égimechanika alapjai

Csaba Gy. G

A színképelemzés a csillagászatban

Csaba Gy. G

A „kettős bolygó” (a Föld+Hold)

Kolczonay Anna

A Föld-típusú bolygók és észlelésük

Kapin Krisztina

Az óriásbolygók és észlelésük

Tóth Tünde

Naprendszerünk apróbb égitestjei

Mohácsi Lili

A Nap és észlelése

Tóth Tünde

A csillagok fizikája

Dankovics Adrienn

Különleges csillagok

Sári Zsófia

A csillagok élete és halála

Kolczonay Anna

Galaktikus halmazok és „ködök”

Kapin Krisztina

Exobolygók

Kolczonay Anna

A relativitáselméletről

Balogh D., Oláh T., Tóth T.

Extragalaxisok

Kapin Krisztina

A quasarok

Kolczonay Anna

Fekete és fehér lyukak

Froemel Fruzsina, Elek Dorián

A sötét anyag és a sötét energia

Oláh Tamás

 

 

Ebben a tanévben 17 állandó tagunk volt:

 

1.

Balogh Dávid

9.a.   

2.

Bihari Eszter

8. b. 

3.

Dankovics Adrienn

11.a.

4.

Elek Dorián

11. c.

5.

Erdősi Eszter

8. b. 

6.

Froemel Fruzsina

11.c. 

7.

Kapin Krisztina

10.c. 

8.

Kolczonay Anna

10. c.

9.

Majoros Endre

9. c.  

10.

Mohácsi Lili

8. b. 

11.

Molnár Csongor

9. c.  

12.

Oláh Tamás

9.a.   

13.

Sári Szilvia

10. a.

14.

Serfőző Lőrinc

8. b. 

15.

Tóth Tamás

11.a. 

16.

Tóth Tünde

10.c. 

17.

Weisenburger Éva

12. c.

 

 

   További 5 fő alkalomszerűen vett részt egyes foglalkozásainkon. A szakköri foglalkozások elején általában Tóth Tünde beszélt csillagászati újdonságokról (kiselőadásának kinyomtatott szövegét kitettük a hirdető-táblára, hogy más érdeklődők is tájékozódhassanak), majd a szak­kör valamelyik tagja tartott előadást egy általa kiválasztott témáról.

 

*

 

      A tanév folyamán három alkalommal (október 9-én, november 6-án és április 2-án) „kitelepültünk” a Művelődési Ház elé, és iskolánk távcsövével csillagászati bemutatást tar­tottunk. (Más csillagászatilag megfelelő időpontokra is terveztünk hasonló megmozdulást, sőt egy alkalommal már a távcsövet is kivittük, de az időjárás nem kedvezett e többi kitelepülés­nek.) Ezeken a rendezvényeken a szakköri tagok egy része is részt vett: segítettek a műszer kicipelésében és felállításában, a bemutatásban, a közönség odacsaloga-tásában és tájékoztatá­sában. Az első két alkalommal magunk nyomtattunk tájékoztató anyagot a nézők számára, és a rendelkezésre álló mintegy 100 db tájékoztató mindkét alkalommal kevésnek bizonyult. A harmadik alkalom kevésbé sikerült, pedig ez lett volna a legfontosabb: ezt „100 óra csillagá­szat” címmel világszerte megrendezték a Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából. Sajnos a késői sötétedés megnehe-zítette a járókelők távcsőhöz invitálását, a nagyon magasan álló Hold pedig kényelmetlenné tette a műszerbe való betekintést (nem lévén hozzá zenitprizmánk). A legnagyobb sikert a Szaturnusz aratta a néhány elszánt érdeklődő körében: gyűrűje most alig látható, mivel majdnem pontosan az élével fordul felénk (ősszel fogunk áthaladni a gyűrű síkján, s ekkor néhány napra a gyűrű földi távcsövek számára lényegében láthatatlanná válik) – távcsövünkben mégis meglepően szép látványt nyújtott, s mellette még a legnagyobb Sza­turnusz-hold, a Titán is kivehető volt.

 

     Ez a harmadik alkalom tehát „nemzetközi jelentőségű” volt, a Csillagászat Nemzet­közi Évé-nek honlapján is jeleztük. E napon, április 2-án iskolánkban „csillagászati délután”-t szerveztünk, melyre meghívtuk az iskola minden dolgozóját és tanulóját. Külön meghívókat és plakátokat készítettünk az alkalomra, a Csilla-gászati Egyesülettől pedig szórólapokat kér­tünk. Ezeket a délután folyamán a résztvevőknek, este pedig a bemutatáson megjelenteknek osztogattuk (illetve még most is osztogatjuk, hirdetőtáblánkon pedig mindig van belőle, hogy az érdeklődők elvihessék). Az érdeklődés ezzel együtt meglehetősen csekély volt. Tanáraink közül (a szakkörvezetőn kívül) egy kollégánk és az iskolavezetés két tagja jelent meg egy-egy előadást meghallgatni. A diákok közül összesen 11 fő jött el, valamint egyik szakkörösünk 3 családtagja is megtisztelt minket megjelenésével.

 

A délután műsorát meghívónkon és az (alább látható) plakátjainkon is lehetett olvasni:

 

 

Száz óra csillagászat

a „Csillagászat Nemzetközi Éve” rendezvénye

az egész világon egyidőben

(2009. április 2. - 4.)

 

A Veres Péter Gimnázium csillagászati szakköre

 

04. 02-án 15:00 órától rendezi meg

 

Tervezett program:

 

15:00 – 15:25  Csaba Gy G.: A Csillagászat Nemzetközi Éve

15:30 – 15:50  Erdősi E. – Mohácsi L.: Csillagászat a távcső előtt

15:55 – 16:35 Csaba Gy G.: A hullámok világa

16:40 – 17:10 Dankovics A.: A csillagok „életútja”

17:15 – 17:35 Tóth Tünde: Újdonságok a csillagászatban

18:00 – 18:40 Csillagászati vetélkedő

 

      19:00         (derült idő esetén) távcsöves bemutató a Művelődési Ház előtt

                        (borult idő esetén) csillagászati „diaporáma”

 

 

közben és utána: teaház

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A szakkör 2008. november 13. és 16. közt csillagászati kirándulást rendezett a Ba­konyba, Ráktanyára. Ez a célpont már megszokottnak mondható a szakkör számára, mivel egy évtizednél jóval hosszabb idő óta látogatjuk. Sajnos rendszerint felhős idő szokott fogadni bennünket, és csillagászati megfigyelésre vajmi kevés alkalmunk adódik. Így volt ez most is, pedig szerettük volna megfigyelni azt a nem túl gyakori eseményt, amint a Hold elhalad a Fi­astyúk csillagai előtt. Tehát – megfigyelés helyett – szakkörünk közös-ségének építésével foglalkoztunk, vagyis együtt voltunk, beszélgettünk, fotóztunk, ismerkedtünk a tájjal, csilla­gászati kiselőadásokat és vetélkedőt tartottunk. Esténként pedig fogadtuk azt a sánta rókát, aki nem előadást hallgatni jött, hanem csak élelemszerzés céljából…

Szerettünk volna még egy alkalommal elmenni Ráktanyára, de a tanév rendjében erre nem tudtunk alkalmas (és csillagászatilag is megfelelő) alkalmat találni. Talán majd jövőre…

 

     A szakkör vezetőjeként ebben a tanévben is részt vettem az iskolán kívüli csillagászati ismeretterjesz-tésben, bár ez nem könnyű feladat, mert az utóbbi években a budapesti TIT te­vékenysége gyakorlatilag megszűnt. 2007-ben azonban történt két fontos esemény: nyugdíjba ment az Uránia Bemutató Csillag-vizsgáló és a Planetárium igazgatója (aki annak idején eze­ket az intézményeket „megtisztította” a szakem-berektől), és 30 éves lett a Planetárium. Az új igazgató meghívott az évfordulóra minket, régi munkatársakat is, és ott úgy nyilatkozott, hogy szívesen venné, ha ismét bekapcsolódnánk a munkába. Élve a lehetőséggel, az Urániában már tavaly is tartottam egy csillagászati előadás-sorozatot, amelyen iskolánk sok diákja rendszere­sen megjelent. A Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából idén a csillagászat történetéről tartottam sorozatot az Urániában. A tematika a következő volt:

 

2008. 11. 12.          A tudomány hajnala

          11. 26.          A parázs fellobban

          12. 10.          A világfi és a matematikus

2009. 01. 07.          És mégis mozog!

          01. 21.          A mechanika megszületik

          02. 04.          Régi magyar csillagászok

          02. 18.          A modern fizika és a csillagászat

          03. 04.          Túl a Tejútrendszeren

          03. 18.          Újkori magyar csillagászok

          04. 01.          A Naprendszer földerítése

          04. 15.          Túl a Naprendszeren

          04. 15.          A modern középkor

 

    Erre a sorozatra is meghívtam a tisztelt kollégákat és iskolánk diákjait. Néhány diák (és nagy örömömre néhány öregdiákunk is, akik az interneten értesültek sorozatomról) el is jött. Kollégáim közül viszont senki sem tudott időt szakítani arra, hogy legalább egyetlen elő­adásomat meglátogassa (pedig csak azért tettem az előadásokat szerdára, mert egyikük elő­zőleg azt mondta: sajnos, péntek – az előzőleg tervezett időpont, amely az Urániá­nak is jobb lett volna – az egyetlen, ami neki nem felel meg).

 

 

 

                                                                                              Csaba György Gábor

                                                                                                     szakkörvezető