A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Tájékoztatója

1.) A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5b) bekezdése alapján az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés jogosultsági feltételeinek a fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (Xll. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint kell igazolni.

A fentiek alapján tehát, a bölcsődei ellátásában és az óvodai ellátásban részesülő gyermek után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, térítésmentesen kell biztosítani az étkeztetést és a normatív kedvezmény igénybevételéhez a kötelezettnek (szülőnek) elegendő a Korm. rendelet 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltése és benyújtása a térítési díjat megállapító szerv (intézményvezető) felé.

Az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményt kell biztosítani és a kedvezmény igénybevételéhez elegendő a Korm. rendelet alapján a kötelezett (szülő) nyilatkozata. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként figyelembe vehető gyermekek számát (tizennyolc éven aluli, huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, életkortól függetlenül a tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet).

Az irányadó jogszabályok alapján tehát a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges és elégséges a jogszabályban meghatározott szülő által tett nyilatkozat, azon felül további más dokumentum, igazolás bekérésére nem kötelezhető a szülő (nem kérhető a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló határozat másolata, lakossági folyószámla kivonat, postai igazolószelvény bemutatása sem).

 


 

2.) Tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybevételéhez

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (a továbbiakban: Ntt.) 4. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmény). A 17/2014. (lll.12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) értelmében az R. 5. számú melléklete szerinti igénylőlapon lehet benyújtani e normatív kedvezményre vonatkozó igényeket. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. sz. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához az R. 26. § (1) bekezdése értelmében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás benyújtása szükséges. Az R. 26. § (2) bekezdése szerint a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, vagy a lakossági folyószámla kivonatot, vagy a postai igazolószelvényt.

Az iskola igazgatójának tehát, a fentiekben foglaltaknak megfelelően a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként elegendő csak egy igazolási forma bekérése a szülőtől.

Hatósági bizonyítvány formájában történő kizárólagos igazolási mód megkövetelése a jogszabály szövegével ellentétes.

A jogszabály szövegezéséből nem következik, hogy a szülő a tankönyvtámogatásra való jogosultságát egy tanéven belül több alkalommal is igazolja, a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásra egy alkalommal: az igénylőlap kitöltésekor kell, hogy sor kerüljön, ha nem áll rendelkezésre az igazolás (például, amennyiben a 20. életévét még be nem töltött gyermek tanulói jogviszonya megszűnt, azonban újabb képzésben, vagy más iskolában - köznevelési intézményben - újabb tanulói jogviszonyt létesít, visszamenőleg 2 hónapra válik jogosulttá a családi pótlékra), abban az esetben egy későbbi meghatározott időpontban kell az igazolást benyújtani.

Tájékoztatjuk az intézményeket, hogy a szeptemberi tanévkezdésre való tekintettel a szeptemberben esedékes családi pótlék augusztus 27-ig minden jogosult számlájára megérkezik, ezért az augusztus és szeptember hónapban esedékes ellátások augusztus havi kifizetéssel teljesülnek, szeptemberben nem történik kifizetés. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdése e) és f) pontja értelmében a családi pótlék havi összege:

  • három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 Ft,
  • három - vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 Ft.