Bemutatkozás

A Veres Péter Gimnáziumot a III. kerületi önkormányzat alapította 1986-ban. Az iskola akkori igazgatója, Tiszavölgyi István és a tantestület olyan program megvalósítását kezdte el, amelynek célja a személyiség komplex fejlesztése. Pedagógiai munkánk az emberi értékekre épül, és a személyiség harmonikus fejlesztését célozza. Az iskola két képzési formában – négy- és nyolc évfolyamos – közel hatszáz diákot nevel és oktat. Jelenleg olyan átfogó programot kínálunk a diákoknak és a szülőknek, amelyben egységet alkot:
 
1. A magas szintű tudás megszerzése
Támogatjuk a tehetséges és kreatív diákok szellemi fejlődését, az iskolai és az országos tanulmányi versenyekre való sikeres felkészülését. Elsősorban a matematika, fizika, informatika, történelem és az idegen nyelvi versenyeken érünk el országosan jegyzett eredményeket. A nálunk érettségizett diákok nem csak bejutnak a felsőoktatásba, hanem sikeresen befejezik azt.
A leggyakrabban választott és elért továbbtanulási irányok:
 
műszaki tudományok
30%
orvosi, gyógyszerész
16%
közgazdaságtan, gazdálkodás
14%
jog
8%
kereskedelem, vendéglátás
8%
bölcsész
7%
agrár
5%
egyéb
12%
 
2. Az egészséges testi fejlődés

Diákjainknak a testnevelési órákon túl a sportolási lehetőségek széles választékát biztosítjuk iskolánkban. Megteremtettük a mindennapos testedzés lehetőségét a tanítási időhöz kapcsolódva. Az egészséges életmód kialakítása és a testi fejlődés szempontjából döntő a rendszeres sportolás vagy az iskolában, vagy sportegyesületben.

3. A személyiség harmonikus fejlődése

Olyan kötelező, kötelezően választható, és végül szabadon választható tevékenységek rendszerét dolgoztuk ki, amelyben az oktatás mellett, hangsúlyos a néptánc, a hangszeres zene és az ének tanulása. Megszerzett tudásukat tanulóink az iskolában ünnepi alkalmakkor, a néptánc- és a zenei gálán, és az iskolán kívüli fellépéseiken, közönség előtt is bemutatják.

Az iskolai élet, a kirándulások és táborozások (kosárlabda- és röplabda tábor, erdélyi sítábor, kézműves-, erdélyi turisztikai- és tánctábor, a tiszai vízitúra) lehetőséget biztosítanak a közösségért és a közösen végzett munka örömének megismerésére. Az iskola ezeken kívül a szabadidő kulturált eltöltésére is számos lehetőséget kínál (tantárgyi szakkörök, filmklub, színjátszó kör, fotószakkör, néptánc, hangszeres zene…).

Természetesen mindezt csak a fenntartó 03. Tankerület, a működtető Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szülők által működtetett Alapítvány támogatásának köszönhetően tudjuk biztosítani diákjainknak. Szoros, a kölcsönösségen alapuló kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel, egyre több olyan programot valósítunk meg, amelyen a tanár, a szülő és diák közösen vehet részt.

Meghatározó elvként valljuk és biztosítjuk, hogy az iskola által szervezett programokon, tanulmányi versenyeken, rendezvényeken, nyelvi cseréken és táborozáson minden érintett diákunk – a család anyagi helyzetétől függetlenül – részt vegyen, vehessen. Ebben is segíti munkánkat az oktatási alapítvány. Ezeken túl, három éve tanulmányi ösztöndíjat nyújt a tehetséges, szociálisan rászoruló diákoknak.

A tanulmányi munka eredményei

Gimnáziumunk mindig is kiemelt feladatának tartotta az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra való sikeres felkészítést. Az elmúlt öt év felvételi dolgozatai átlaga alapján a középiskolák rangsorában iskolánk az országos listán az első tíz között szerepel. A gimnázium országos hírnevét, ismertségét többek között a tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredményeinek köszönheti. Tanulóinknak jelenleg már mintegy 50%-a indul valamilyen országos versenyen, többségük az évek során egyre jobb eredményt ér el. A felkészülésben komoly segítséget jelentenek az iskola indulása óta megrendezett háziversenyek. Vannak olyan tanulmányi versenyek, amelyen az országos döntősök 5-10%-a VPG diákjai közül kerül ki. Az utóbbi időben a döntőbe jutottak száma évente 70 körüli volt, közülük 20-30-an értek el 1-10. helyezést.

Az igényeknek megfelelően a képzésben nagy jelentőséget tulajdonítunk az idegen nyelvek tanulásának. A nyolcosztályos rendszerben 5-10. évfolyamig az egyik osztály a német vagy az angol, a másik pedig az angol nyelvet tanulja emelt óraszámban. A 6. és a 7. évfolyamon az első nyelv mellett diákjaink latin és az 5. évfolyamon ógörög nyelvet tanulnak, a 9. osztálytól angol, német, olasz, francia, orosz vagy spanyol nyelvet választhatnak második idegen nyelvként.

A négyosztályos rendszerben első nyelvként szintén az angol vagy a német nyelvet tanulhatják emelt óraszámban a diákjaink, és ők is választhatják az angol, német, olasz, francia, orosz és a spanyol nyelvet második nyelvként. Igény esetén a latin tanulását is biztosítjuk.

Nyelvoktatási rendszerünk hatékonyságát leginkább a végzős tanulóink nyelvvizsga bizonyítványainak mennyisége igazolja. Az országos rangsorban az első tízben szerepelünk.

Nagyban segíti az idegen nyelvek oktatását az iskola külföldi kapcsolatrendszere. Immár 25 éve partnerünk a stuttgarti Merz-Schule. A rendszeres cserék sokat segítettek abban is, hogy tanulóink európai látókörrel rendelkezzenek. Az angol nyelvi diákcsere rendszeres lehetősége is biztosított. Erdélyi testvériskolánk a székelyudvarhelyi Református Líceum, a Tanítóképző és az oklandi általános iskola.

A négyosztályos képzés cseréje egy lengyel középiskola.

A megfelelő szintű informatikaoktatás feltételei az iskolában adottak, az iskola valamennyi tanulója megszerzi a ma korszerűnek számító ismereteket. A kötelező képzés az ECDL vizsgák letételével zárul.

Az intenzív hétnek több célja van. Az 5-8. évfolyamon projekteket készítenek, bővítik tudásukat, és részt vehetnek az iskola fejlesztési munkáiban. A felsőbb évfolyamok tanulói belső vizsgákra, nyelvvizsgára és érettségire készülnek magasabb óraszámban.

Belső vizsgarendszerünk felkészíti diákjainkat az írásbeli és a szóbeli megmérettetésekre, kialakítja a megfelelő vizsgarutint.

És a tanórán kívül?

A hagyományos tanórákon kívül a Veres Péter Gimnázium több olyan lehetőséget is kínál diákjainak, amely a középiskolák többségéből hiányzik.

Pedagógiai programunkba fontos szerepe van a néptánc oktatásának. A tánctanulásban fejlődik a diákok összpontosító képessége, a ritmusérzékük és térérzékelésük. A tánc javítja fizikai állóképességüket, testalkatukat, formálja mozgásuk koordinációját. A közös tánc fejleszti a közösségbe való tartozás érzését és igényét, alkalmazkodó és kapcsolatteremtő képességüket. A közönség előtti szereplés fejleszti önbizalmukat, kommunikációs technikájukat, önismeretüket, gazdagodik érzelmi életük. Gimnáziumunk és a stuttgarti Merz-Schule közötti kapcsolat egyik pillére a néptánc. A táncosok évente Baden-Württemberg fővárosába utaznak, edzőtáboroznak, fellépéseket tartanak. A népművészet, a népi kultúra megismerése, megbecsülése az identitás forrása, és nyitottabbá teszi tanulóinkat más kultúrák befogadására is.

Az átlagosnál nagyobb hangsúlyt kap a zenei képzés. Az idekerülő kisdiákok zenei műveltségük megalapozására két évig a délutáni foglalkozások keretében furulya- és szolfézsoktatásban részesülnek. A harmadik tanévben az érdeklődőbbek további zenetanulási lehetőségekből választhatnak: citera, furulya, fuvola, klarinét, rézfúvós hangszerek (trombita, vadászkürt, tenorkürt, harsona, tuba). Az iskolai zenekarban a legjobb növendékek szerepelhetnek. A színjátszó kör, a zenekar és a néptánccsoport sok helyről kap szereplési felkérést és a külföldi testvériskoláktól is kapnak meghívást. A tánccsoport még a felkészítő táborát is a német testvériskolával együtt tartja.

A testnevelési órákon kívül tanulóinknak délutáni sportfoglalkozásokat biztosítunk. A foglalkozásokon kosárlabda, labdarúgás, röplabda, tenisz, zenés gimnasztika közül lehet választani. Legeredményesebb versenyszámunk a röplabda, az iskola csapatai többször kerültek országos döntőbe.

Színjátszó kör, fotószakkör segíti a szabadidő hasznos eltöltését.

Ökoiskola

Az iskola környezeti nevelési és egészségnevelési programja régóta működik, és igen magas szinten foglakozik a fenntarthatóság kérdéskörével.

Az ötödik, hatodik osztályban az osztályfőnöki délutánok keretében megismerkednek a diákok kerületünk és városunk épített és természeti értékeivel, valamint a környezetbarát, egészséges életvitellel.

Az épület környékén, belsejében és az udvaron a növényzetet folyamatosan ápoljuk, bővítjük. Nyitvatermő gyűjteményünk igen szép példányokkal büszkélkedhet. Az udvarban található növény fajokat fokozatosan feliratokkal látjuk el, így hívjuk fel rá a diákság figyelmét. Ezek a táblák a gyógy- és fűszernövények esetén felhasználási javaslatot is tartalmaznak. A gyógynövénykert betakarítása folyamatos, és szakköri keretek között meg is kóstolhatják az ismert vagy ismeretlen gyógynövényből készült teákat. Emellett a gyógynövények illóolaját is megpróbáltuk kinyerni, és természetes illatosítókat, szappant készítettünk belőle.

A hulladék szelektív gyűjtését sikeresen bővítettük, idén már a papír, elem, kerti hulladék, nyomtató patron mellett minden szinten elhelyeztünk PET palack gyűjtőket is.

A környezetbarát közlekedést segíti, hogy újabb biciklitárolót kaptunk a régi mellé, és a régit sikerült befedni.

Oktatásunk erredményessége

Az iskolában folyó munka egyik fontos szelete az oktatómunka eredményessége. Az alábbi grafikonok erről a munkáról adnak tájékoztatást az érdeklődőknek. Az anyag tematikus bontásban került feldolgozásra. A megjelenített területek:

  • A középszintű és emeltszintű érettségi- és a felvételi eredmények
  • Az országos tanulmányi versenyek eredménye
  • Az iskolai tanulmányi eredmények
  • Az országos kompetenciamérések eredményei
Ezekre büszkék vagyunk. A nevelés eredményességét grafikusan nem ábrázolhatjuk. Erről autentikus tájékoztatást jelenlegi és volt diákjai és szüleik adhatnak, illetve némi bepillantást enged az iskola honlapja.